Been | Heup | Schouder | Arm | Sutemi | Combinatie | Overname | Grond | Hikomi | Kata
 
Uki-Goshi
 
Kubi-Nage
  
 
Tsuri-Goshi
  
 
Koshi-Guruma
  
 
Harai-Goshi
  
 
Hane-Goshi
  
 
Ushiro-Goshi
  
 
Tsuri-Komi-Goshi
  
 
Utsuri-Goshi
  
 
Uchi-Mata