Been | Heup | Schouder | Arm | Sutemi | Combinatie | Overname | Grond | Hikomi | Kata
 
O-Uchi-Gari met Tai-Otoshi
 
Ko-Uchi-Gari met O-Uchi-Gari
  
 
O-Soto-Gari met Yoko-Wakare
  
 
Ko-Uchi-Gari met Seoi-Nage
  
 
De-Ashi-Barai met Tai-Otoshi